เชียงใหม่ผวาโควิดพบติดเชื้อเพิ่มอีก118 รายจังหวัดเร่งออกมาตรการคุม

ข่าวล่าสุด

เชียงใหม่-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดออกมาตรการคุมการแพร่ระบาดโควิดหลังเทศกาลปีใหม่ให้ทุกหน่วย WFH 2 สัปดาห์ สถานศึกษาเลื่อน Onsite อีกสัปดาห์ ขณะที่วันนี้พบติดเชื้อ 118 ราย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่1/2565 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ภายหลังพบการแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ และมีแนวโน้มการระบาดได้อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในระหว่างวันที่ 1 – 14 มกราคม 2565

จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเข้าของสถานประกอบการ พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) เพื่อลดจำนวนการเดินทาง ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565? และให้ทุกส่วนราชการ สถานประกอบการ ตลาดทุกแห่ง มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK จำนวน 2 ครั้ง คือครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 2565 และครั้งที่สองในวันที่ 10 มกราคม 2565 พร้อมให้เก็บหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อไว้ในกรณีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบด้วย โดยขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกรรมรวมกลุ่ม หากจำเป็นให้จัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น กรณีอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ให้จัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และขอให้หลีกเลี่ยงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

นอกจากนี้ ได้สั่งให้สถานศึกษาทุกประเภทปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนปกติ หรือ On site เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มกราคม 2565? ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่2/2565 เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น? โดยให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มกราคม 2565? ทั้งนี้ จะได้มีการประเมินเป็นระยะเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

สำหรับ สถานการณ์การระบาดประจำวันพบว่า เชียงใหม่มีการติดเชื้อรายใหม่ขยับเพิ่มวันนี้ 118 คน ทำให้เกินร้อยรายหลังปีใหม่วันแรกจำนวนนี้มีผู้ป่วยรวมยังรักษาตัว 793 ราย อาการหนัก 36 ราย